02 – การติดตั้งธีม “สัปปายะ”

ขั้นตอนการดาวน์โหลดธีมสัปปายะ รวมถึงการติดตั้งและการปรับแต่งในเบื้องต้น เพื่อให้ได้ธีมแบบในตัวอย่างของธีมสัปปายะ